คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

  

คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

1. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย                                                                                                                        ที่ปรึกษา

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                                     ประธานกรรมการ

3. ผู้อำนวยการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เชต 1 เชียงใหม่                                                                      รองประธานกรรมการ

4. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                                                              กรรมการ

5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                                                                                  กรรมการ

6. นายวิวัฒน์  กณะบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่                                                                                                    กรรมการ

7. นายธนเดช  โพธิ์เงิน ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย                                                               กรรมการ

8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                                                                                          กรรมการ

9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร                                                                                              กรรมการ 

10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพญาเม็งรายมหาราช                                                                                       กรรมการ

11. นางพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                                    กรรมการ

12. นายรัตนพล  ก๋าวงศ์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเม็งราย                                                                          กรรมการ

13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง                                                                                                          กรรมการ

14. นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน                                                                                                                กรรมการ

15. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรือเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้รับมอบหมาย      กรรมการและเลขานุการ

16. เจ้าหน้าที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมาย                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

1. บริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. จัดทำข้อมูลและแผนการพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนตำบล กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรคนพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น

3. ดำเนินการให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

4. รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีการเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้เป็นไปตามที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด       

5. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน รายรับ จ่ายเงิน และเงินเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ เสนอสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตาม

แนวทางที่กำหนด

6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามความจำเป็น

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

ระดับเขตพื้นที่กำหนด