คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ประกอบดัวยคณะอนุกรรมการ 3 ด้าน ได้แก่

         1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

         2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

         3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล 

 

  

  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

            1) เลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย                                                 ประธาน

            2) ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                                                                    รองประธาน

            3) แพทย์หญิงพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์              อนุกรรมการ

            4) นายรัตนพล  ก๋าวงค์  นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาเม็งราย                                                        อนุกรรมการ

            5) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                                                             อนุกรรมการ

            6) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                                          อนุกรรมการ

            7) นางรุ่งนภา  พัวนุกุลนนท์ นิติการชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                   อนุกรรมการ

            8) นางสาวนริสรินทร์  อินต๊ะศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย               อนุกรรมการ

            9) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                         อนุกรรมการ/เลขานุการ

            10) นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา

            11) นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา     

            12) นางสาวหนึ่งฤทัย  โกแสนตอ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย         อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา   

 

   

   หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

            1) จัดทำยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กรอบการบริหารจัดการและอำนวยการ ประกอบด้วยกรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วย

  บริการสาธารณสุข/หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟู

  สมรรถภาพทางการแพทย์ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย พิจารณาเห็นชอบ

            2) พิจารณาความต้องการ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การปรับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ใน

  ระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

            3) วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

            4) ยกร่าง/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

            5) รวบรวมแผนงาน งบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละคณะเป็นภาพรวมเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารต่อไป

            6) พิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดเชียงราย

            7) สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและเบิกจ่ายค่าชดเชย การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมรายงานต่อ

   คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            8) ประสานหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน เพื่อจัดให้มีการบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

   สมรรถภาพอย่างทั่วถึง

            9) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

 

  2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                     ประธาน

            2) ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                             รองประธาน

            3) หัวหน้าฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                   อนุกรรมการ

            4) นางเกวลิน  กล้าหาญ นักวิชาการคลังชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                      อนุกรรมการ

            5) หัวหน้าฝ่ายการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                อนุกรรมการ

            6) นางสาวฐิติชญา ย้อนใจทัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อบจ.เชียงราย                        อนุกรรมการ

            7) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                          อนุกรรมการ/เลขานุการ

            8) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                            อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา 

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) รับเงินรายได้ประเภทต่างๆ หรือเงินอื่นๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            2) เบิกจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายทุกประเภท

            3) รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายแต่ละด้านแยกตามหมวด รายจ่าย และยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน

            4) จัดทำบัญชี ทะเบียนคุม งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ที่เกี่ยวข้อง

            6) งานด้านการพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            7) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

            8) สรุปผลการรับ - จ่าย เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย เป็นไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

 

 

  3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                                                ประธาน

            2) ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                                                                 รองประธาน

            3) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                      อนุกรรมการ

            4) นายพงษ์รัตน์  ชัชวรัตน์  ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย                                            อนุกรรมการ

            5) นายวิทูรย์  จิตตะวิกุล ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย                                                            อนุกรรมการ

            6) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                      อนุกรรมการ/เลขานุการ

            7) นางสาวหนึ่งฤทัย  โกแสนตอ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย      อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) สนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์และจำเป็นในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            2) รวบรวม/วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการและสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            4) ติดตามประเมินผลของการได้รับบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุของแต่ละพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนจังหวัดเชียงรายปีละ 1 ครั้ง

            6) ประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปีละ 1 ครั้ง