คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ประกอบดัวยคณะอนุกรรมการ 5 ด้าน ได้แก่

         1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

         2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

         3. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ

         4. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

         5. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล 

 

 

  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

            1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                       ประธาน

            2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                                                        รองประธาน

            3) นายแพทย์ไชยเวช  ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์                                       อนุกรรมการ

            4) นายสุคนธ์วิชญ์  นิภานนท์ เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่                                                         อนุกรรมการ

            5) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                            อนุกรรมการ

            6) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์                                                                                อนุกรรมการ

            7) นายดรุณพัฒน์  อินดี  หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                       อนุกรรมการ

            8) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                       อนุกรรมการ

            9) นางนัธทยภรณ์  เจี่ยงเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย               อนุกรรมการ

            10) นางรุ่งนภา พัวนุกุลนนท์ นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                   อนุกรรมการ

            11) นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย           อนุกรรมการ/เลขานุการ

            12) นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา     

            13) นางสาวศิรินภา ราชลำ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

            1) จัดทำยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กรอบการบริหารจัดการและอำนวยการ ประกอบด้วยกรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วย

  บริการสาธารณสุข/หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟู

  สมรรถภาพทางการแพทย์ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย พิจารณาเห็นชอบ

            2) วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินภาวะสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

            3) วางแผนการดำเนินงาน และประเมินภาวะสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

            4) ยกร่าง/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

            5) รวบรวมแผนงาน งบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละคณะเป็นภาพรวมเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารต่อไป

            6) พิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดเชียงราย

            7) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

  2. คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

            1) นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประธาน                      

            2) นายแพทย์ธวัชชัย  ใจคำวัง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร  รองประธาน

            3) แพทย์หญิงพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อนุกรรมการ

            4) คุณสภาพรรณ์  ชัยปราการ  ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อนุกรรมการ

            5) แพทย์หญิงวรนารถ  อิ่มเกียรติ  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก                    อนุกรรมการ

            6) แพทย์หญิงปาริชาติ คำลือ   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาชีวเวชกรรม                         อนุกรรมการ

            7) นายแพทย์นัฐวุฒิ  วิวรรธนวรางค์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูก               อนุกรรมการ

            8) นายรัตนพล  ก๋าวงค์  นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาเม็งราย                   อนุกรรมการ

            9) นางจิณดามาศฆ์  สุขะอาคม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย        อนุกรรมการ/เลขา   

            10) นางสาวนริสรินทร์  อินต๊ะศิลป์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

            1) จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทุกด้านแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและจัดส่งให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหารเพื่อรวบรวมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายของหน่วยงาน องค์กรเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายต่อไป    

            2) ดำเนินการและประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ในกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในและนอกสถานบริการ

            3) พิจารณาสนับสนุนเครื่องช่วยความพิการแก่กลุ่มเป้าหมาย

            4) สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและเบิกจ่ายค่าชดเชย การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ติดตามการใช้กายอุปกรณ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการในพื้นที่

            6) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

  3. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ

            1) นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักการช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียราย ประธาน                    

            2) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย          รองประธาน                                  

            3) นายแพทย์ธวัชชัย  ใจคำวัง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร       อนุกรรมการ

            4) แพทย์หญิงพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู                               อนุกรรมการ

            5) นางศิริพร  ดาระสุวรรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงราย         อนุกรรมการ

6) นายสมบูรณ์  จักรสมศักดิ์   ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย                  อนุกรรมการ 

7) นายธนเดช  โพธิ์เงิน ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย                อนุกรรมการ

8) นางรัตนา  จิตวงพงษ์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                               อนุกรรมการ                          

9) นางสาวภคอร  พิมพ์กลาง  ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจัดหางานจังหวัดเชียงราย อนุกรรมการ

            10) นายสืบศักดิ์  อิสสระ นักพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย อนุกรรมการ

11) นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อนุกรรมการ

            12) นายชาย  วงศ์จอม  สถาปนิกชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   อนุกรรมการ

            13) นางสาวธิติพร  คำแก่น นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย               อนุกรรมการ/เลขานุการ 

            14) นางสาวสุจิตรา  ชุ่มมงคล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ

            1) จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ครอบคลุมทุกด้านแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ และจัดส่งให้คณะอนุกรรมการด้านการบริหาร เพื่อรวบรวมพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย นำเสนอคณะกรรมกรบริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย   

            2) สำรวจความต้องการ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ และจัดส่งให้คณะอนุกรรมการด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อพิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาต่อไป

            3) พิจารณาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

            4) ประสานหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน เพื่อจัดให้มีการบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างทั่วถึง

            5) สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในกลุ่มเป้าหมายพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            6) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

  4. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                    ประธาน

            2) ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                           รองประธาน

            3) นางสาวอัมไพวรรณ  มณี หัวหน้าฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   อนุกรรมการ

            4) นางสาวชฏากาญจน์ สุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                   อนุกรรมการ

            5) นางสาวกชพร  ตามวงศ์ศร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                อนุกรรมการ

           

            6) นางเกวลิน  กล้าหาญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                        อนุกรรมการ

            7) สิบโทกฤชณัท  เสียงใส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                อนุกรรมการ

            8) นางสาวดาริกา  นันทชัย  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              อนุกรรมการ/เลขานุการ

            9) นางสาวพิชญากร  เทพสาย  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                  อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) รับเงินรายได้ประเภทต่างๆ หรือเงินอื่นๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            2) เบิกจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายทุกประเภท

            3) รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายแต่ละด้านแยกตามหมวด รายจ่าย และยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน

            4) จัดทำบัญชี ทะเบียนคุม งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ที่เกี่ยวข้อง

            6) งานด้านการพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            7) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

            8) สรุปผลการรับ – จ่าย เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย เป็นไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

 

 

  5. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                         ประธาน

            2) นายสาโรจน์  มิ่งเหล็ก  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

           รองประธาน

            3) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                   อนุกรรมการ

            4) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                   อนุกรรมการ

            5) นายพงษ์รัตน์  ชัชวรัตน์  ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย           อนุกรรมการ

            6) นายวิทูรย์  จิตตะวิกุล ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย                         อนุกรรมการ

            7) ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                           อนุกรรมการ

            8) นายอินโพธิ์  หน่อแหวน  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเคี่ยน                              อนุกรรมการ

            9) นางสาวบุญญาพร  นาคนิล  หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อนุกรรมการ

            10) นางสาวอัมพวา  ไชยเหล็ก  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         อนุกรรมการ/เลขานุการ

            11) นางสาวทัศนีย์ วงศ์ดาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขา   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) สนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์และจำเป็นในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            2) รวบรวม/วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการและสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            4) ติดตามประเมินผลของการได้รับบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุของแต่ละพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนจังหวัดเชียงรายปีละ 1 ครั้ง

            6) ประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปีละ 1 ครั้ง