คณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

ประกอบดัวยคณะอนุกรรมการ 3 ด้าน ได้แก่

         1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

         2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

         3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล 

 

  

  1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

            1) เลขานุการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย                                            ประธาน

            2) ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย                                                                                               รองประธาน

            3) แพทย์หญิงพัชรา  เรืองวงศ์โรจน์  แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์          อนุกรรมการ

            4) นายรัตนพล  ก๋าวงค์  นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาเม็งราย                                                    อนุกรรมการ

            5) ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย                                                         อนุกรรมการ

            6) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                                     อนุกรรมการ

            7) นางรุ่งนภา  พัวนุกุลนนท์ นิติการชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                               อนุกรรมการ

            8) นางสาวนริสรินทร์  อินต๊ะศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย           อนุกรรมการ

            9) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                    อนุกรรมการ/เลขานุการ

            10) นายวิรัตน์  วงศ์มา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย        อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            11) นางนรินทร์สิรี  พรหมโวหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย        อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            12) นางศิรินภา  ราชลำ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                           อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            13) พนักงานจ้างกองทุนฟื้นสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย                                           อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

   

   หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการ

            1) จัดทำยุทธศาสตร์เป้าประสงค์กรอบการบริหารจัดการและอำนวยการ ประกอบด้วยกรอบการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแก่หน่วย

  บริการสาธารณสุข/หน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิที่เกี่ยวข้อง ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟู

  สมรรถภาพทางการแพทย์ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย พิจารณาเห็นชอบ

            2) พิจารณาความต้องการ อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ การปรับสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ใน

  ระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

            3) วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินภาวะสุขภาพ ประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

            4) ยกร่าง/ปรับปรุงระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

            5) รวบรวมแผนงาน งบประมาณและสรุปผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละคณะเป็นภาพรวมเพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารต่อไป

            6) พิจารณาแผนงาน/โครงการของหน่วยงาน/องค์กร/มูลนิธิ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดเชียงราย

            7) สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลและเบิกจ่ายค่าชดเชย การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ พร้อมรายงานต่อ

   คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            8) ประสานหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้าน เพื่อจัดให้มีการบริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

   สมรรถภาพอย่างทั่วถึง

            9) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

 

 

  2. คณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                           ประธาน

            2) ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                        รองประธาน

            3) หัวหน้าฝ่ายการเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                              อนุกรรมการ

            4) หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                         อนุกรรมการ

            5) หัวหน้าฝ่ายบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                 อนุกรรมการ/เลขานุการ

            6) นางเกวลิน  กล้าหาญ นักวิชาการคลังชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                    อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   

            7) นางสาวฐิติชญา ย้อนใจทัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อบจ.เชียงราย                      อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

            8) พนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย                                       อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการเงินการบัญชี

            1) รับเงินรายได้ประเภทต่างๆ หรือเงินอื่นๆ และเก็บรักษาเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            2) เบิกจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายทุกประเภท

            3) รายงานการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงรายแต่ละด้านแยกตามหมวด รายจ่าย และยอดงบประมาณคงเหลือประจำเดือน

            4) จัดทำบัญชี ทะเบียนคุม งบการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศ หรือระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ที่เกี่ยวข้อง

            6) งานด้านการพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            7) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงรายมอบหมาย

            8) สรุปผลการรับ - จ่าย เงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย เป็นไตรมาส เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

 

 

  3. คณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) นางสาวมาลีวัลย์  ศรีวิลัย นักวิชาการสาธารณสุขเชียวชาญ (ด้านบริการวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย    ประธาน

            2) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                              รองประธาน

            3) ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย                                                                                                                           อนุกรรมการ

            4) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                                                                          อนุกรรมการ

            5) ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดเชียงราย                                                                                                   อนุกรรมการ

            6) ผู้แทนสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงราย                                                                                                               อนุกรรมการ

            7) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                                         อนุกรรมการ/เลขานุการ

            8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตามและประเมินผลที่ได้รับมอบหมาย                                                                อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

            9) นางสาวพิชญากร  เทพสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย           อนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   

 

  หน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้านการประเมินผล

            1) สนับสนุนวิชาการที่เป็นประโยชน์และจำเป็นในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            2) รวบรวม/วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

            3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้บริการและสารสนเทศแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            4) ติดตามประเมินผลของการได้รับบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครือข่ายคนพิการและผู้สูงอายุของแต่ละพื้นที่รวมทั้งการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการหรือพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย

            5) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนจังหวัดเชียงรายปีละ 1 ครั้ง

            6) ประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข่าวสารของประชาชนต่อการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดเชียงราย ปีละ 1 ครั้ง