Hits: 200

การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

การสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 29 หน่วยงาน 34 โครงการ งบประมาณ 3,881,020 บาท

เป็นโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 21 โครงการ และการจัดซื้อเครื่องช่วยกายอุปกรณ์ 13 โครงการ

1. โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กออทิสติกโดยความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561

รุ่นที่ 2 วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561

รุ่นที่ 3 วันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561

โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย