การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จำหวัดเชียงราย

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 2/2561

ครั้งที่ 1/2561

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ

วาระการประชุม

รายงานการประชุม

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/2561

อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการและด้านการเงินการบัญชี ครั้งที่ 1/2561